Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Crass "Penis Envy" 1981

The source of evil of Anarcho-punk started by Crass speaking in their songs about peace,unemployment,anti-racism and human rights...and founding the Crass Records with groups that embraces this ideology....Penis Envy is third album with only female vocals basically by Eve Libertine and with Joy De Vivre....Include and top song Poison In A Pretty Pill

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου